Privacy

De verwerking van uw persoonsgegevens door de AHN

Indien u op enigerwijze contact opneemt met de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als u onze website bezoekt, een contactformulier invult, telefonisch of per e-mail met ons contact opneemt of als u persoonsgegevens op een andere manier aan ons verstrekt. De AHN verwerkt uw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid, en gebruikt uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is. Wij zijn transparant over hoe we uw gegevens gebruiken, daarom kunt u altijd contact met ons opnemen om te vragen welke gegevens we van u hebben. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen.

Gebruik van persoonsgegevens door de AHN?

De AHN verwerkt enkel persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Of en zo ja, welke persoonsgegevens wij verwerken verschilt per situatie, namelijk:

Als u onze website bezoekt verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres en browserinformatie
  Door intern de websitebezoekers te analyseren en statistieken bij te houden kunnen wij de dienstverlening op onze website testen en verbeteren. Door het gebruik van IP-adressen kunnen wij bovendien onze site beschermen tegen aanvallen van internetcriminelen.
 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres (bij invullen contactformulier)
  Hiermee kunnen wij contact met u opnemen over uw vraag of opmerking. Horen wij na dat contact dertig dagen niets meer van u – en bent u geen hulpvrager of andere relatie van ons – dan verwijderen wij uw gegevens.

Als u een hulpvrager bent verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres
  Deze informatie gebruiken wij om contact met u te onderhouden over uw hulpvraag en onze activiteiten. Indien wij een vrijwilliger voor u gevonden hebben verstrekken wij uw telefoonnummer aan de vrijwilliger, om een afspraak met u te maken.
 • Woonadres
  Wij gebruiken uw adres om op basis van uw hulpvraag een vrijwilliger te zoeken die bij u in de buurt woont (woonafstand hulpvrager – vrijwilliger). Na koppeling van een vrijwilliger, ontvangt deze uw adres als dat nodig voor de invulling van uw hulpvraag. Ook gebruiken wij uw adres voor het toesturen van post.
 • Hulpvraag en specifieke persoonsgegevens
  Naast uw hulpvraag registreren wij uw geboortedatum, geslacht en eventueel gegevens over uw hulpsituatie. Dit doen wij om de juiste vrijwilliger voor u te kunnen selecteren. Ook registreren wij persoonlijke kenmerken indien dit nodig is om de juiste vrijwilliger aan u te kunnen koppelen (koppeling op maat).
 • Gegevens van verwijzende instantie/verwijzer
  Mocht uw hulpvraag via een verwijzende organisatie zijn aangeleverd, dan noteren wij de naam van de verwijzende instantie om de herkomst van hulpvragen statistisch bij te houden. Wij verwerken de contactgegevens van de verwijzer indien dat voor een goede afhandeling van uw hulpvraag van belang kan zijn.

Als u een (aspirant-)vrijwilliger bent verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres
  Indien u een aspirant vrijwilliger bent, dan gebruiken wij deze gegevens om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Vernemen wij na deze uitnodiging dertig dagen niets meer van u – en bent u geen hulpvrager of andere relatie van ons – dan verwijderen wij uw gegevens.
  Bent u ingeschreven als vrijwilliger dan gebruiken wij deze gegevens indien wij een hulpvraag aan u willen voorleggen ter behandeling. Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens om u te informeren over vrijwilligersactiviteiten.
 • Woonadres 
  Wij gebruiken uw adres om op basis van een hulpvraag een vrijwilliger te zoeken die bij de hulpvrager in de buurt woont (woonafstand hulpvrager – vrijwilliger). Uw adres gebruiken wij ook voor het toesturen van post, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Op uw verzoek versturen wij, indien u niet beschikt over een e-mailadres, informatie over vrijwilligersactiviteiten per post.
 • Nummer identiteitsbewijs
  Wij gebruiken dit om uw identiteit te bevestigen en om een VOG aan te vragen.
 • Uw hulpaanbod en specifieke persoonsgegevens
  Naast uw hulpaanbod registreren wij uw geboortedatum, geslacht en eventueel aanvullende gegevens, zoals mobiliteit, beheersing van de nederlandse taal en werkervaring. Dit doen wij om een juiste koppeling te kunnen maken aan hulpvragen.
 • Gegevens t.b.v. begeleid vrijwilligerswerk
  Organisaties zoals Abrona, Lister, Movactor en Vitras kunnen u verwijzen om als aspirant-vrijwilliger begeleiding en bemiddeling te krijgen. Naast uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), uw geboortedatum en geslacht, verzamelen wij aanvullende gegevens, om in te schatten of u mee kan doen met groeps- of regulier vrijwilligerswerk. Het kan dan gaan om gegevens over uw gezondheid, persoonlijke kenmerken en begeleidingsbehoeften. Tevens verwerken wij de contactgegevens van de verwijzer indien dat voor een goede begeleiding in het vrijwilligerswerk van belang kan zijn.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  Van vrijwilligers die hulp bieden aan mensen die in een zeer kwetsbare situatie verkeren vragen wij een VOG. Te denken valt hierbij aan mensen die wilsonbekwaam (bijv. beginnende dementie) of handelingsonbekwaam (bijv. blind of analfabeet) zijn, minderjarigen en ook voor hulp bij de financiële administratie.
 • Bankrekeningnummer
  De AHN gebruikt deze informatie om uw vrijwilligersbijdrage uit te betalen en eventuele kosten die u heeft voorgeschoten voor de AHN terug te betalen. 

Hoe lang bewaart de AHN uw gegevens? 

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. En zo lang specifieke wet- en regelgeving dit vereist. Hoe lang dat precies is, verschilt van een paar maanden tot vele jaren.

Beveiliging van uw gegevens

De AHN heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, onrechtmatig gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. De AHN doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, de beveiliging van ons netwerk en de encryptie van data afkomstig van bezoekers.  

Bekijken en/of wijzigen van uw gegevens 

U heeft volgens de wet het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming die u ons heeft gegeven voor gegevensverwerking in te trekken of daar bezwaar tegen te maken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

Wilt u van bovenstaande recht(en) gebruikmaken en iets veranderen of verwijderen? Stuur dan uw verzoek naar privacy@hulpdienstnieuwegein.nl. De AHN is verplicht om uw identiteit te controleren. Daarom vragen wij een (digitale) kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy maakt u in deze kopie de volgende onderdelen zwart: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Wij zullen uw verzoek binnen een maand na ontvangst in behandeling nemen.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij jouw verzoek(en) behandelen, dan kunt u bezwaar maken bij de AHN door een e-mail te sturen naar Indien dit niet leidt tot een oplossing, kunt u gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Contactgegevens Algemene Hulpdienst Nieuwegein

Fort Vreeswijk 1
3433 ZZ Nieuwegein
tel: (030) 606 74 09
email:
KvK Woerden: 41177797
RSIN: 804128297

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-04-2019