ANBI

De Belastingdienst heeft de Algemene Hulpdienst Nieuwegein aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Nieuwegein. Daarnaast krijgen wij regelmatig donaties van deelnemers en vrijwilligers. Ook ontvangen wij van een aantal leveranciers kortingen en bieden sommige bedrijven voor korte of langere tijd gratis diensten aan in het kader van onze maatschappelijke doelstellingen. De Algemene Hulpdienst Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie en beschikt over een kleine kern van beroepskrachten. 

Om onze donateurs inzicht te geven in het functioneren van onze organisatie, is er een aantal publicatieverplichtingen waar goede doelen en dus ook de Algemene Hulpdienst Nieuwegein aan dient te voldoen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn, tref je hieronder aan.

Doelstellingen

Op de pagina Home lees je over ons doel en op de pagina Over ons staat onze visie, missie en de achtergrond van ons bestaan vermeld.

Strategieplan en inzage in activiteiten

Ons jaarverslag 2017 doet verslag van onze activiteiten in 2017. Daarnaast brengen wij jaarlijks 2 à 3 nieuwsbrieven uit waarin tevens verslag wordt gedaan van activiteiten. Het Strategieplan 2019-2024 geeft richting aan onze strategische keuzes voor de komende beleidsperiode. 

Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en de namen van bestuurders

Op de pagina Over ons lees je hoe ons bestuur is samengesteld en de namen van onze bestuurders. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. 

Statutaire naam, contactgegevens en RSIN

Onze statutaire naam is Vereniging Algemene Hulpdienst Nieuwegein. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of fiscaal nummer speelt een belangrijke rol voor bijvoorbeeld de giftenaftrek. Dit nummer wordt onder meer gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Het RSIN van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein is 804128297. Onder Contact lees je hoe je contact op kunt nemen met of vragen kunt stellen aan de Algemene Hulpdienst Nieuwegein.

Overzicht baten en lasten 2017

In het Jaarverslag 2017 gepubliceerd op de website wordt er een financiële verantwoording gegeven over de uitgaven en inkomsten van het betreffende jaar. Tevens ligt ten kantore van de vereniging een jaarrekening inclusief balans ter inzage.